ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಹಿತಿ

ಎಳ್ಳಿನ ಗಾತ್ರದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ನದಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು

ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ಋಷಿ ಪರಶುರಾಮರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ತೀರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹೊರಗೆ ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ರಾಮತೀರ್ಥ, ಋಷಿ ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಪರಶುವನ್ನು ತೊಳೆದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ರಾಮತೀರ್ಥದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ “ರಾಮ ಮಂಟಪ” ಎಂಬ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ತಳಪಾಯವಿದೆ. ಜೋಗಿಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜನಾದ ಪರಾಕ್ರಮಬಾಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಜೋಗಿಗಳು ಅಲೆದಾಡುವ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ರಾಮತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಚಕ್ರತೀರ್ಥದ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪವು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.