ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ 2022

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ10 ಸಾವಿರ ರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ

ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ  ಯೋಜನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಐಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ  ಪದವೀದರಾಗಿರಬೇಕು

ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ  ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ  ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಗಳು

 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಐಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ  ಪದವೀದರಾಗಿರಬೇಕು

 ಇದು  ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ  ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು  ಎನ್‌ಸಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ಪಾವತಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ (FPO) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ  .