ನಗರ ಕೋಟೆಯ ಅಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ

ನಗರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ಬಾವಿ, ಎರಡು ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳು, ಸಣ್ಣ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.

ದೇವಗಂಗೆಯು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳ 7 ಕೊಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಳಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಕೊಳ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಕೊಳ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ

ಈ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಕ್ಕೇರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ದೊರೆ ವಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1592-1629 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು

 ನಗರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ನಗರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು