ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದ್ಬುತ ಮಾಹಿತಿ

ಮುರುಡೇಶ್ವರ’ ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಹೆಸರು

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ (ಮೂರ್ತಿ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮೂರು ಕಡೆ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 123 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಈ ಮುರುಸ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಿದೆ, ಈ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಗೋಪುರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಶಂಕರನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಹುದು

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವೇ ನೆರೆದಿರುತ್ತದೆ