ಮಂದಾರ್ತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಬಹುದು

ಮಂದಾರ್ತಿಯು ಈ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಿಂದೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಅಲಂಕಾರವುತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಶವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕಕಗದಿರಚರ