ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸೌಂದರ್ಯ

ಕೆಳದಿ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ

ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ರಾಮೇಶ್ವರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ

 ವೀರಭದ್ರ ದೇಮಾರ್ಗವನ್ನುನೋಡಬೇಕೆವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ 

ಹೊಯ್ಸಳ – ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸರಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ

ದೇವಾಲಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ