ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ !

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ 2.50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರೂ 3.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗರಿಷ್ಠ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಗಳು

ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ 

ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ  ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನವು 35% ಗರಿಷ್ಠ ರೂ 3.50 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

 ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 21 ವರ್ಷದಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು SC/ST/OBC/MIN/ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು/PHC/ಮಹಿಳೆಯರಂತಹ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 21 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು

 ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ 25% ಗರಿಷ್ಠ ರೂ 2.50 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು