ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ವಿವರ

ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಜಮಾ 25000 ರಿಂದ 28000 ರೂ

ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

13600 ರೂ ಬೆಳೆಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

 ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

 25000 ರೂ ಬೆಳೆಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಭೂ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

 28000 ರೂ ಬೆಳೆಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಯ ಮಾಹಿತಿ

 ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ  ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು

ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ ವಿವರ

 ಈ  ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಸಂದಾಯ ವರದಿ

ನೀವು ಗ್ರಾಮವಾರು ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾವತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.