ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ನಿರೋದ್ಯೋಗ ಯುವಕ ಯವತಿಯರು ಇಂದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ  ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ

ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 18 

ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 40

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ

ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ ದಾಖಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ

ಸಂಬಳ

ರೂ. 15,000./- ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ